วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านวังยาวเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดี รักการเรียนรู้ ครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน บริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง